Szakterületek

Büntetőjog

Az Ügyvédi Iroda – a családi jogálláshoz is kapcsolódó büntetőügyek kivételével – a teljes büntetőjog területén vállalja a védői tevékenység ellátását. Ezen belüli specialitás a katonai büntetőjog, valamint a lőfegyverhez és annak használatához (beleértve a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést) kapcsolódó büntetőeljárás.

Minden esetben ajánlom ügyfeleimnek már az eljárás kezdetén a legjobban felkészült igazságügyi szakértők bevonását.

Egyesületi jog

Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása, módosítása, szervezeti és működési szabályzatainak, illetve egyéb belső szabályzatainak elkészítése az alakuló közgyűléstől a bírósági bejegyzésig. Az Iroda specialitása a sportegyesületek és vadásztársaságok jogi ügyeinek vitele.

Az Ügyvédi Iroda pártok és politikai mozgalmak jogi ügyeivel nem foglalkozik.

Ingatlanjog

Az Ügyvédi Iroda teljes körűen vállalja az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítését (adásvétel, ajándékozás, csere, társasházak létrehozása, szétválasztása, valamint az ingatlant terhelő jogokkal kapcsolatos szerződések) beleérte a Ftv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (adásvétel, ajándékozás, földbirtok rendezési célú földcsere, ingatlanok összevonása, megosztása, mezőgazdasági haszonbérleti szerződések, művelési-ág változtatás, művelésből történő kivonás) is.

Külterületi ingatlanok vonatkozásában, nagyszámú szerződő fél esetén a szerződéskötések lebonyolítását a helyszínen is elvégezzük.

Az ingatlannal kapcsolatos minden szerződést hiteles tulajdoni lap alapján, a szerződő felek azonosítása után végezzük el.

Minden szerződő fél esetén szükséges okiratok:

  • a személyazonosságot hitelesen igazoló közokirat (személyi igazolvány, magánútlevél vagy gépjármű vezetői engedély,
  • lakcímet igazoló közokirat (lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány vagy lakcímkártya),
  • személyi azonosítót (személyi számot) tartalmazó hatósági igazolás vagy közokirat (régi típusú személyi igazolvány vagy lakcímkártya),
  • adószámot tartalmazó adókártya.

A fenti okiratok bármelyikének hiánya esetén a szerződés nem készíthető el. Az ingatlan hiteles tulajdoni lapját – igény esetén – az Ügyvédi Iroda szerzi be.

Munkajog

Az Ügyvédi Iroda a teljes munkajog (beleértve a társadalombiztosítási jogot is) terén vállal képviseletet, ezen belül specialitás a HSzt. (1996. évi XLIII. tv.) hatálya alá tartozók szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárás.

Polgári jog

Az Ügyvédi Iroda a polgári jognak a családjoggal nem érintett területén vállal jogi képviseletet, mely során a tevékenysége kiterjed a peren kívüli, nem-peres és peres eljárásokra, azok rendes és rendkívüli perorvoslataira, valamint a végrehajtási eljárásra is.

Az Iroda specialitása a vadászati joggal kapcsolatos tevékenység, beleértve a vadkárokkal kapcsolatos eljárásokat.

Minden esetben ajánlom ügyfeleimnek már az eljárás kezdetén a legjobban felkészült igazságügyi szakértők bevonását.

Társasági jog

Az Iroda vállalja a gazdasági társaságok alapításával, módosításával (beleértve a más társasági formába történő átalakulást), végelszámolásával kapcsolatos szerződések elkészítését.

A szerződött partnercégekkel vállaljuk, a cégek számára az adótanácsadást, üzleti pályázatok elkészítését, illetőleg a reklám- és versenytörvénynek megfelelő weboldalkészítést.

Cég képviselet

Az Iroda előzetes és részletes egyeztetés után vállalja gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek állandó jogi képviseletét tartós megbízás keretén belül. Az ügyfeleink előzetes hozzájárulásával az Iroda által képviselt szervezetek – külön erre utaló megjelölés nélkül  –  a partnerek között kerülnek feltüntetésre.